درباره ی ماهونی :
ماهونی سامانه ای جامع برای دسترسی به کتابهای کودک و نوجوان است . صاحب امتیاز این سامانه مرکز ارایه بازیهای فکری کودک نخبه می باشد .

هدف ما آموزش غیرمستقیم مهارتهایی است که کودکان برای ورود به اجتماع به آن نیاز دارند.

به توصیه سازمان بهداشت جهانی(WHO) کودکان برای اینکه بتوانند زندگی شاد و موفقی را تجربه کنند به مهارتهای مختلفی نیاز دارند و برای آموزش این مهارتها ، قصه خوانی یکی از بهترین راههاست .
در کودکی نظام باورهای کودک شکل می گیرد و والدین تاثیر فوق العاده ای در رشد افکار منفی و مثبت فرزندانشان دارند . سالهاست که خانواده ها دریافته اند که آموزشهایی که فرزندانشان در مدارس دریافت می کنند به تنهایی آنها را برای ورود به جهان پیچیده ی فردا آماده نخواهند کرد.
بنابراین در کنار آموزشهای تحصیلی مدارس ، نیاز است تا محتواهای پرورشی مناسب هم در اختیار خانواده ها قرار گیرد .
از آنجاییکه اولین آموزشگاه هر فردی خانه و اولین آموزگاران او والدینش می باشند ، ماهونی قصد دارد کتاب ها و داستانهایی را به خانواده ها معرفی کند که بار آموزشی داشته و در قالب داستان شیوه ی صحیح زندگی کردن را به کودک آموزش دهد تا فرزندانی با بهداشت روانی بالا و توانمند از نظر روانی – اجتماعی تربیت کنند .